Към всички изложби

Изложба на румънски художници / Синеморец 2023

8 сеп., 2023 - 27 сеп., 2023

 

Работната среща на група румънски художници, състояла се в Синеморец от 28 май до 11 юни 2023 година, е по идея и реализация на Дана и Георги Войнови, познати на българската публика с активната си колекционерска и меценатска дейност, както и с активното участие на Галерия Романа, Букурещ, и нейният директор Емил Ене.

Автори-участници в това начинание са:

Чиприян Бодя – живопис, група Нойма, 1979, Тимишоара.
Дан Герман – живопис, група Нойма, 1980, Тимишоара.
Йон Григореску – живопис, графика, фото и видео, пърформанс, група Пролог, 1945, Букурещ.
Мария Григореску – мултимедия, рисунка, 1988, Букурещ.
Руксандра Григореску – живопис, текстил, 1959, Букурещ.
Дан Мохану – проф., живопис, реставрация, група Пролог, 1949, Букурещ.
Андрей Росети – живопис, група Нойма, 1974, Дева.
Тома Росети – фотография, 2003, Тимишора.
Сорин Скуртулеску – живопис, група Нойма, 1979, Тимишоара.
Моника Тимофей – живопис, 1980, Букурещ.
Паул Тимофей – живопис, 1980, Букурещ.
Дору Тулкан – проф., живопис, фото, видео, пърформанс, инсталации, група Сигма, 1943, Тимишоара.
Елена Тулкан – проф., живопис, 1946, Тимишоара,
Овидиу Унгуряну – мултимедиа, фото, видео, 1969, Баку.
Козмин Фрунтеш – живопис, група Нойма, 1976, Брашов.

Настоящата изложба, с която галерия-книжарница „София Прес“ открива сезона, е резултат от гостуването на групата в Синеморец – един все още вълшебен земен кът, в който се срещат река, планина и море. Еклектичната природа, митологията и историята на тези земи са инспирирали авторите и резултатите поставят истински професионални предизвикателства, които, се надяваме, публиката да разчете и оцени. Експозицията съдържа летните богатства, които художническото око не може да пропусне: от малки фрагменти с дъхави смокинови листа, цветя и морски мъх през чудни морски и речни пейзажи до епични митологични сцени – всичко това щедро се изсипва като рог на изобилието и успява да удължи лятото.

Изложбата е реализирана със съдействието на екип на СБХ и ще може да бъде видяна до 27 септември.

 

***

Exhibition of Romanian artists / Sinemorets 2023

The work meeting of a group of Romanian artists that took place in Sinemorets from May 28 to June 11 2023, was the idea and realization of Dana and Georgi Voinovi, known to the Bulgarian public for their active collecting and charity work as well as for their active participation of the Romana Gallery, Bucharest, and its director Emil Ene.

Authors participating in this endeavor are:

Ciprian Bodea – painting, Noima group, 1979, Timisoara.
Dan German – painting, Noima group, 1980, Timisoara.
Ion Grigorescu – painting, graphics, photo and video, performance, Prolog group, 1945, Bucharest.
Maria Grigorescu – multimedia, drawing, 1988, Bucharest.
Ruxandra Grigorescu – painting, textile, 1959, Bucharest.
Dan Mohanu – Prof., Painting, Restoration, Prologue Group, 1949, Bucharest.
Andrei Rosetti – painting, Noima group, 1974, Virgo.
Toma Rosetti – photography, 2003, Timisoara.
Sorin Scurtulescu – painting, Noima group, 1979, Timisoara.
Monica Timofey – painting, 1980, Bucharest.
Paul Timofey – painting, 1980, Bucharest.
Doru Tulcan – professor, painting, photo, video, performance, installations, Sigma group, 1943, Timisoara.
Elena Tulcan – professor, painting, 1946, Timisoara.
Ovidiu Ungurianu – multimedia, photo, video, 1969, Baku.
Kozmin Frontesh – painting, Noima group, 1976, Brasov.

The current exhibition with which „Sofia Press“ gallery-bookstore opens the season is the result of the group’s visit to Sinemorets – a still magical corner of the earth where river, mountain and sea meet. The eclectic nature, mythology and history of these lands have inspired the authors and the results pose real professional challenges that we hope audiences will read and appreciate. The exhibition contains summer riches which the artist’s eye cannot miss: from small fragments with fragrant fig leaves, flowers and sea moss through wonderful sea and river landscapes to epic mythological scenes – all this is generously poured out like a cornucopia and manages to prolong the summer.

The exhibition was realized with the cooperation of the UBA team and will be open until September 27.

Стани член Купи Билет
  • Дата: 8 сеп., 2023 - 27 сеп., 2023

Сайтът е създаден със съдействието на Национален фонд „Култура“.